ART & TECH CONFERENCE // ART & TECH DAYS 2022: CHANGE

Festivaly
Košice
-

SK:

Môžu technológie, umenie a dizajn ovplyvňovať a vyvolať zmenu v ľudskom správaní? Na pomoc riešiť tieto témy a ponúknuť svoj pohľad na zaujímavé otázky sme pozvali medzinárodných rečníkov.

Dokážeme premietnuť ľudskú myseľ do robotov, aby sme porozumeli ľudským konfliktom?
Ako menia technológie umelecký objekt na umelecký subjekt? Infiltruje umenie samo o sebe spoločnosť, spoločnosť agentov, ktorí môžu vyvolať zmenu?

Môžu technológie slúžiť ľudskej evolúcii a systémov okolo nich? Ako môžu priniesť osobnú zmenu? Ako môžu odomknúť naše neustále sa rozširujúce kapacity a pomôcť nám žiť život s dopadom, ktorý má zmysel?


Čo sa stane, ak sa kreativita spojí s technológiou? Spojením tradičného remesla so špičkovými technológiami môžu technológie určite veci rozžiariť, ale ako zmenia zložitú dynamiku hodnotových reťazcov na celom svete?


Aký majú technológie vplyv na hodnoty a ako ovplyvňujú komunity a trhy? Ako sa od nás očakáva, že budeme konať? Ako by sme mali interagovať a zapájať sa do našich životov a do našich komunít?

Môžu umenie a kultúra viesť k zmene? Ide o to, byť medzi transformáciou a zmenou.


Keď sa technológia, umenie a spoločnosť prelínajú, vytvárame miesto, kde dochádza k posunu. Umelci, svetoví občania a technológie nám pomáhajú porozumieť svetu a poskytujú nám perspektívu pre premyslené rozhodnutia.

Ako môžeme transformovať súčasné postupy na udržateľné? Ako pracujeme so spoločenskými výzvami, inkluzívnymi inováciami a transformačnými vzdelávacími prístupmi pri vytváraní viacrozmerných synergií, ktoré majú zjavný vplyv prostredníctvom dizajnu?

 

EN

This year’s Art & Tech Conference will explore the theme of Change. Can human behaviour be affected and triggered by technology, art and design? We invited international speakers to help us address the topic and offer their perspectives on exciting questions.

Can we project the human mind to robots to understand human conflicts?
How technology changes art object to art subject? Is art infiltrating society by itself, a society of agents that can trigger change?

Can technology serve the evolution of the people and systems around them? How can it bring personal change? How can it unlock our ever-expanding capacities and help us live a life of meaningful impact?

What happens when creativity fuses with technology?
By connecting traditional craftsmanship with high-end tech, technology can surely make things glow, but how does it change the complex dynamics of value chains around the globe?

How does technology affect values, and how does it influence the communities and markets? How are we expected to act? How should we interact and engage in our lives and our communities?

Can art and culture lead change?
It is about being in-between transformation and change. When technology, art, and society intersect, we create the place where the shift is happening. Artists, the world’s citizens, and technology as enabler help us understand the world and give us a perspective for farsighted decisions.

How can we transform current practices into sustainable ones?
How do we work with societal challenges, inclusive innovation, and transformative educational approaches in creating multidimensional synergies that have an apparent impact through design?

SPÍKRI/SPEAKERS

Ambra Trotto/SE

 

Martin Honzik/AT

 

Vik Maraj/CA

 

Alan Littlefield/UK

 

Lisa Lang/DE

 

Maurice Benayoun/FR

 

Lucia Pašková/SK


 

Vstupenky

Odporúčané akcie